มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 264780
เอกสารที่ค้นพบ
เอกสาร แฟ้มเอกสาร หน่วยงาน วันที่
ขอส่งร่างรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ 8/2564[59]   หนังสือเวียน สลก. 17 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 206)[49]   หนังสือเวียน กคล. 17 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 209)[45]   หนังสือเวียน กคล. 17 ก.ย. 64
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564[98]   หนังสือเวียน กคล. 17 ก.ย. 64
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564[165]   หนังสือเวียน กคล. 17 ก.ย. 64
สำเนาคำสั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ที่ 122/2564 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2564เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นายรัชชานนท์ โฆษิตชัยมงคล)[306]   หนังสือเวียน สปข.7 17 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1129/2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ[822]   หนังสือเวียน กกจ. 16 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1123/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน[377]   หนังสือเวียน กกจ. 16 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 204)[185]   หนังสือเวียน กคล. 16 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนครั้งที่ 203)[172]   หนังสือเวียน กคล. 16 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 202)[154]   หนังสือเวียน กคล. 16 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 201)[147]   หนังสือเวียน กคล. 16 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการกำกับดูแลงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบออนไลน์) เรียน ปชส. 76 จังหวัด[339]   หนังสือเวียน นตส. 16 ก.ย. 64
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (การประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference)[256]   หนังสือเวียน สลก. 16 ก.ย. 64
บัญชีนวัตกรรมไทย[47]   หนังสือเวียน กคล. 16 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1122/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน[468]   หนังสือเวียน กกจ. 15 ก.ย. 64
ซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564[271]   หนังสือเวียน กคล. 15 ก.ย. 64
ประเด็นประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ (๑๕ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)[192]   หนังสือเวียน สนข. 15 ก.ย. 64
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14[278]   หนังสือเวียน กกจ. 15 ก.ย. 64
เอกสารเพิ่มเติม การส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 10 เดือน (โอนครั้งที่ 187)[190]   หนังสือเวียน กคล. 15 ก.ย. 64
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ[188]   หนังสือเวียน กคล. 15 ก.ย. 64
สำรวจความต้องการจัดทำเสื้อกั๊กที่มีตราสัญลักษณ์ กปส.[634]   หนังสือเวียน สลก. 14 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1113/2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[671]   หนังสือเวียน กกจ. 14 ก.ย. 64
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปํญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป.คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ[214]   หนังสือเวียน นตส. 14 ก.ย. 64
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 [112]   หนังสือเวียน กกร. 14 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนครั้งที่ 200)[247]   หนังสือเวียน กคล. 14 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "วางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19" ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565 (ว.1497)[188]   หนังสือเวียน สนผ. 14 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ ส.ปชส. 6 จังหวัด (โอนครั้งที่ 199)[135]   หนังสือเวียน กคล. 14 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "วางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19" ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565 (ว.1496)[162]   หนังสือเวียน สนผ. 14 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ[409]   หนังสือเวียน สทท.11 14 ก.ย. 64
ขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและมาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[562]   หนังสือเวียน กกจ. 13 ก.ย. 64
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔[59]   หนังสือเวียน กคล. 13 ก.ย. 64
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ ส.ปชส. 7 จังหวัด (โอนครั้งที่ 196)[311]   หนังสือเวียน กคล. 13 ก.ย. 64
ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 10 เดือน[328]   หนังสือเวียน กคล. 13 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1101/2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[915]   หนังสือเวียน กกจ. 10 ก.ย. 64
แจ้งการปิดระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต กปส.[265]   หนังสือเวียน ศสช. 10 ก.ย. 64
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม[463]   หนังสือเวียน สพท. 10 ก.ย. 64
ธนาคารออมสินจัดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ(Reverse Mortgage : RM) [118]   ข่าวประชาสัมพันธ์ สลก. 10 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1100/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน[615]   หนังสือเวียน กกจ. 10 ก.ย. 64
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1099/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน[555]   หนังสือเวียน กกจ. 10 ก.ย. 64
ระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Teleconference[295]   หนังสือเวียน กคล. 10 ก.ย. 64
ขอเชิญร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564[650]   หนังสือเวียน กกจ. 10 ก.ย. 64
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[401]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี[187]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓[108]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[41]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน[27]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของภาครัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือ ผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน[59]   หนังสือเวียน กคล. 09 ก.ย. 64
ธนาคารออมสินจัดโครงการสินเชื่อสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน[186]   ข่าวประชาสัมพันธ์ สลก. 09 ก.ย. 64
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่อยู่ในสังกัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564[344]   หนังสือเวียน กกจ. 09 ก.ย. 64
 รวมเอกสารทั้งหมด 98 ฉบับ 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 
   
     
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40 โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399 E-mail : intraweb@prd.go.th