มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 271534
เอกสารที่ค้นพบ
เอกสาร แฟ้มเอกสาร หน่วยงาน วันที่
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1466/2565 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [187]   หนังสือเวียน กกจ. 25 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1465/2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[228]   หนังสือเวียน กกจ. 25 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1464/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ[394]   หนังสือเวียน กกจ. 25 พ.ย. 65
แผนพัฒนาองค์การ กปส. ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียน ผอ.สนผ. ผอ.สพป. ผอ.ศสช. ผอ.กกจ. อกร.ลนก. และ ผอ.สปช.[110]   หนังสือเวียน กพร. 25 พ.ย. 65
ขออนุมัติโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง" ประจำปี 2565 ของ สลก. (โอนครั้งที่ 15)[120]   หนังสือเวียน กคล. 25 พ.ย. 65
ขออนุมัติโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ของกรมประชาสัมพันธ์ (โอนครั้งที่ 16)[147]   หนังสือเวียน กคล. 25 พ.ย. 65
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[368]   หนังสือเวียน กกจ. 25 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์[310]   หนังสือเวียน กคจ.กปส. 24 พ.ย. 65
ข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์[357]   หนังสือเวียน กคจ.กปส. 24 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1451/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [675]   หนังสือเวียน กกจ. 24 พ.ย. 65
บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนพฤจิกายน ๒๕๖๕[18]   ข่าวประชาสัมพันธ์ สลก. 24 พ.ย. 65
ขอแจ้งปรับปุรงระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ https://thainews.prd.go.th ของระบบ PRD News Data Center[145]   หนังสือเวียน สนข. 24 พ.ย. 65
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565)[850]   หนังสือเวียน กกจ. 23 พ.ย. 65
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565[238]   หนังสือเวียน กคล. 23 พ.ย. 65
ประเด็นประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)[194]   หนังสือเวียน สนข. 23 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ 98/2565 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ[380]   หนังสือเวียน สทท.11 23 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1445/2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [839]   หนังสือเวียน กกจ. 23 พ.ย. 65
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม[412]   หนังสือเวียน สปต. 22 พ.ย. 65
แนวทางการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณและการส่งคืนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กปส.[369]   หนังสือเวียน สนผ. 21 พ.ย. 65
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค[28]   ข่าวประชาสัมพันธ์ สลก. 21 พ.ย. 65
แนวทาง วิธีการ หรือวิธีปฎิบัติ ในการดำเนินโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ[325]   หนังสือเวียน สพท. 21 พ.ย. 65
การประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2565 (เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สนข. ผอ.ศสช. ผอ.สปข.1-8 และ ปชส. 76 จังหวัด)[199]   หนังสือเวียน สพป. 21 พ.ย. 65
ขอเรียนเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เรียน ผอ.สำนัก / ผชช. และ ผอ.กอง)[88]   หนังสือเวียน สทท.11 21 พ.ย. 65
มอบหมายหน่วยงานดำเนินการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ "การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565" (เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สปข.1-8 และ ปชส.76 จังหวัด)[195]   หนังสือเวียน สพป. 21 พ.ย. 65
การดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ หัวหน้าหน่วยงาน[369]   หนังสือเวียน กพร. 21 พ.ย. 65
ประเด็นประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ (๑๖ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)[342]   หนังสือเวียน สนข. 16 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1436/2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ[832]   หนังสือเวียน กกจ. 15 พ.ย. 65
ขอส่งร่างรายงานการประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (นอกสถานที่)[241]   หนังสือเวียน สลก. 15 พ.ย. 65
โอนขายบิลในระบบ New GFMIS Thai ค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว ส.ปชส.ลพบุรี[100]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สนข. ผอ.ศสช. ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.๗๖ จังหวัด)[197]   หนังสือเวียน สพป. 15 พ.ย. 65
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ[132]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ[262]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(โอนครั้งที่ 11)[242]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภารกิจยุทธศาสตร์ (รอบที่ 4)(โอนครั้งที่ 19)[277]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภารกิจยุทธศาสตร์ (รอบที่ 5)(โอนครั้งที่ 21)[267]   หนังสือเวียน กคล. 15 พ.ย. 65
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์[161]   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสช. 15 พ.ย. 65
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภารกิจยุทธศาสตร์ (รอบที่ 3) งบดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ (โอนครั้งที่ 14)(เอกสารเพิ่มเติม) [560]   หนังสือเวียน กคล. 14 พ.ย. 65
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบดำเนินงาน รายการจัดสรรตาม พ.ร.บ. จำนวน 3 รายการ(โอนครั้งที่ 12)[404]   หนังสือเวียน กคล. 14 พ.ย. 65
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภารกิจยุทธศาสตร์ (รอบที่ 3) งบดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ (โอนครั้งที่ 14)[471]   หนังสือเวียน กคล. 14 พ.ย. 65
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กปส. และประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕[318]   หนังสือเวียน สลก. 14 พ.ย. 65
ขอให้หน่วยงานทบทวนงบประมาณตามโครงการ ตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคและราคาอุปกรณ์ในการผลิตสื่อโซเซียล[372]   หนังสือเวียน กคล. 14 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครย้ายทดแทนตำแหน่ง ชพ. ที่ว่าง เพิ่มจำนวน 1 อัตรา และขยายวันเปิดรับสมัครย้ายฯ[3979]   หนังสือเวียน กกจ. 11 พ.ย. 65
ขอแจ้งการฉีดพ่นสารเคมี (เฉพาะส่วนกลาง)[3297]   หนังสือเวียน สลก. 11 พ.ย. 65
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 1424/2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[3638]   หนังสือเวียน กกจ. 11 พ.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจและรับมอบนโยบายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เรียน ผอ.สทท.ภูมิภาค ผอ.สวท.ภูมิภาค)[3460]   หนังสือเวียน สนผ. 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน[3324]   ข่าวประชาสัมพันธ์ นตส. 11 พ.ย. 65
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[3274]   หนังสือเวียน กคล. 11 พ.ย. 65
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[3270]   หนังสือเวียน กคล. 11 พ.ย. 65
บัญชีนวัตกรรมไทย[3270]   หนังสือเวียน กคล. 11 พ.ย. 65
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม ๒๕๖๕[3273]   หนังสือเวียน กคล. 11 พ.ย. 65
 รวมเอกสารทั้งหมด 114 ฉบับ 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 
   
     
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40 โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399 E-mail : intraweb@prd.go.th