ระบบงานจัดเก็บเอกสาร

  • ระบบงานจัดเก็บและเผยแพร่เอกสาร จัดทำขึ้นเพื่อใช้เก็บเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถบันทึก เรียกดู หรือลบได้ โดยผู้ใช้ระบบที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง เพื่อประโยชน์ในใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่เอกสาร ภายในกรมประชาสัมพันธ์
  • จัดทำโดย
    กลุ่มพัฒนาสารสนเทศการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
    เลขที่ 9 ชั้น10 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1010,1004, 0-2618-2429 (เบอร์ตรง), แฟกซ์ 0-2618-2400
    มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ pinya_s@prd.go.th
 
   
     
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40 โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399 E-mail : intraweb@prd.go.th