สมาชิกสหรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งเวียนผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ตนี้
(ถ้าค้นด้วยวันที่ใส่ตามรูปแบบนี้ yyyymmdd)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1017-9    โทรสาร : 0-2618-7055