ห้องสมุดกลาง กรมประชาสัมพันธ์ บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือในห้องสมุดกลาง กปส.
home หน้าแรก (Home) 
 แนะนำการใช้บริการห้องสมุด (Service)
 แหล่งสารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์
 ติดต่อสอบถาม (Contact)
login  เข้าสู่ระบบ (LogIn)


ห้องสมุดเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


เริ่มนับวันที่ 4 เม.ย. 49   ผู้เข้าชม : 09105 ครั้ง
  สถิติสืบค้น : 01934 ครั้ง
กาญจนา แก้วเทพ. 2549. ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์.

เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์สื่อมวลชนในแง่มุมใหม่ ๆ เช่น การนำเอามิติด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นมุมมองในการศึกษา และเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของสื่อมวลชน โดยนำเอาความหมายของคำว่า "วัฒนธรรมศึกษา" ผนวกรวมกับ "การศึกษาสื่อมวลชน" จากทุกแนวทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2549. การรายงานข่าวชั้นสูง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

หนังสือการรายงานข่าวชั้นสูงเป็นสื่อที่นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานในการเสนอข่าว และการทำงานของผู้สื่อข่าว เริ่มตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานของ ข่าว ผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าว หลักการสัมภาษณ์ การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ตรงประเด็นและกระชับยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน นิสิตนักศึกษาด้านสื่อสารมวชน
วิภา อุตมฉันท์. 2541. สื่อมวลชนในญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : ที. พี. พริ้นท์.

หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ และบทบาทหนังสือพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ของญี่ปุ่น โดยผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าข้อมูลจากตำราต่างประเทศ และจากการวิจัยภาคสนามในญี่ปุ่น โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตด้วยตนเอง ทำให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์. 2549. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอนด้านการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม ตำแหน่งงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
ปาริชาต สถาปิตานนท์...[และคนอื่น ๆ ]. 2549. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

เป็นการนำเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยของ รศ.ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ในเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม รวม 6 โครงการ โดยนำเสนอตั้งแต่แนวคิดด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ข้อมูลต่าง ๆ ที่สะท้อนการวิจัยด้านการสื่อสารฯ สรุปผลการวิจัยทั้ง 6 โครงการ และผลการสังเคราะห์ของแต่ละบทเรียนที่สำคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 2548. ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.

เป็นเอกสารประกอบการสอนของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประกอบด้วยเรื่อง ภาษาและการสื่อสาร การใช้คำ ประโยค สำนวนโวหารในการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียน การวางโครงเรื่องและการลำดับความคิด การใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้ภาษาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อไป
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2549. เรียนรู้วิธีการและงานบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบเขตของบรรณาธิกรณ์ กระบวนการพิมพ์ งานศิลป์ การจัดหน้า ฯลฯ ซึ่งการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์นี้สามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์กรต่าง ๆ ได้
เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ. 2549. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย.

เป็นหนังสือที่สะท้อนแง่มุมในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ผ่านผลงานของนักข่าวหนังสือพิมพ์ จากหลายองค์กร ซึ่งประจำอยู่ตามสายงานต่าง ๆ เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 30 บาทรักษาทุกโรค ข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลงานนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวในการทำงานเชิงสืบสวน สอบสวนด้านนโยบายสาธารณธเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กิติมา สุรสนธิ. 2549. การค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลและอิทธิพลของสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
เป็นการนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แง่มุมต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบในประเด็นของกระบวนการค้นหาความรู้ นับตั้งแต่การศึกษาความสำคัญ ความจำเป็นในการศึกษา การนำแนวคิดทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบในการศึกษา การกำหนดวิธีการศึกษา และผลการศึกษา เพื่ออธิบายถึงปรัชญาของการค้นหาความรู้
วิภา อุตมฉันท์. 2546. ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสนอความรู้ ความคิด และการวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ของระบบสื่อ ช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบ เข้าใจปัจจัยและองค์ประกอบด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ชี้ปัญหา หาคำตอบและแนวทางแก้ไข การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ และบทเรียนต่าง ๆ ในโลก แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของปรัชญา หลักการ แนวคิด มาตราการในการกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์ของสื่อที่ปรับเปลี่ยน สภาพสังคม สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสภาพของเทคโนโลยี
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. 2549. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสนอเนื้อหาทฤษฎีการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบการสื่อสาร ได้แก่ ผู้สื่อสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการใช้คำอวัจนสาร และการใช้หลักฐานในการสื่อสาร
เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์). 2548. การสื่อสารต่างวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นำเสนอแนวโน้มของค่านิยมและพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ของแต่ละสังคม เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวัจนภาษา , อวัจนภาษา รวมทั้งอุปสรรคของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม ฯลฯ
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2546. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา.

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ประวัติศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กองบรรณาธิการมติชน. 2549. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสืพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521 - 2549. กรุงเทพฯ : มติชน.

เป็นหนังสือที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2549 และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา ข่าวต่างประเทศ ฯลฯ พร้อมภาพประกอบ
ฉันทิมา อ่องสุรักษ์. 2550. เครื่องมือดำเนินนโยบายต่างประเทศ : งานข่าวกรอง. กรุงเทพฯ : ส่องศยาม.

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงกระบวนการของงานข่าวกรองตั้งแต่การรวบรวมข่าวงสารจากบุคคลและเครื่องมือเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ การต่อต้านข่าวกรองเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาล้วงข่าว การปฏิบัติการปกปิด ไปจนถึงการข่าวกรองกับผลประโยชน์ของชาติ

<< prev......... กำลังแสดงหน้า 2/5  ..........next>>

 
 
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40  โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399  E-mail : intraweb@prd.go.th