| หน้าหลัก | รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ | เข้าสู่ระบบ|
รายการหนังสือ
ประเภท วิจัย
เลขเรียกหนังสือ 331.11
ชื่อเรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ชื่อผู้แต่ง พันจ่าอากาศเอก บุญนะ ตันตระกูล
ภาษา ไทย
จำนวน 2 ฉบับ
ปีที่พิมพ์ 2546
คำสำคัญ (Keyword) การป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
บทคัดย่อ (Abstract) ปัญหาการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง สาเหตุที่ถือเป็นปัจจัยผลักดัน คือปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ปัญหาทางด้านการเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านสังคม ส่วนสาเหตุที่ถือเป็นปัจจัยดึงดูด คือมูลเหตุจูงใจด้านประเทศไทย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การเข้า-ออก ตามแนวชายแดนกระทำได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลตามแนวชายแดนไม่ทั่วถึง ความมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น
ช่องทางและวิธีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง มีทั้งจุดผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติมากมาย ได้แก่
แนวชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจรดจังหวัดระนอง โดยช่องทางที่คนพม่าลักลอบเข้า-ออกมากที่สุดคือ แนวชายแดนด้านจังหวัดตาก 5 อำเภอ คืออำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภออุ้มผาง 
แนวชายแดนไทย-ลาว ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ส่วนใหญ่ติดลำน้ำโขง การลักลอบเข้ามาจะนั่งเรือมาได้ตลอดทุกท่าเรือที่มีหมู่บ้าน จากนั้นจึงต่อรถโดยสารเข้าตัวอำเภอของฝั่งไทย
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จุดที่มีผู้หลบหนีเข้าเมืองมากที่สุดคือ ตั้งแต่อำเภอตาพระยาไปถึงคลองลึก ส่วนใหญ่ลักลอบปะปนมากับพวกค้าขาย จะผ่านด่านตรวจทุกด่าน เพราะมีเจ้าหน้าที่ร่วมอยู่ด้วย
ผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ไดแก่
ด้านเศรษฐกิจ การชะลอตัวของโครงสร้างของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายไม่สามารถครอบคลุมระบบการจ้างแรงงานได้ทุกสาขาอาชีพและประเภทของการใช้แรงงาน
ด้านสังคม ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาโรคระบาด ปัญหาแรงงานหญิง เด็กและเยาวชนค้าบริการทางเพศ ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ปัญหาขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ขบวนการค้ามนุษย์ การไร้สัญชาติ ฯ
แนวทางการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ในปี 2544 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง คือ
1. การป้องกัน กรมการจัดหางานมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนติดต่อประสานงานการปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวฯ
2. การปราบปราม ได้ร่วมตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวฯ และผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมการสืบสวน ปราบปราม จับกุมและควบคุมส่งกลับฯ
       ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวฯ และผู้เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545-31 กรกฎาคม 2546 สามารถป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวฯ รวม 84,409 คน และสามารถปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวฯและผู้เกี่ยวข้อง รวม 194,079 คน และจับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/ผู้ให้ที่พักพิง/ ผู้นำพา รวม 2,593 คน 
หมายเหตุ / ที่มา


ติดต่อขอยืมเอกสาร หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1509, 1511
 
   
     
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-2323 - 40 โทรสาร : 0-2618-2364, 0-2618-2399 E-mail : intraweb@prd.go.th